Profetie

Profetie is meer als het voorzeggen van de toekomst, meer als visioenen en dromen. Het is Gods woord voor vandaag en de door Hem gegeven openbaring over Zijn woord, de bijbel.

DOET DE WAPENRUSTING AAN.

DE WAPENRUSTING FEIT OF FICTIE, KLEDINGSTUK, KARAKTER OF…..

De tijd waarin we leven vraagt om een duidelijk antwoord op de vraag wat de wapenrusting is en hoe wij er mee om moeten gaan.. Want de Geestelijke Strijd neemt meer en meer toe nu we dichter bij de wederkomst van Christus Jezus komen. Psalm 94 WV (Willibrord vertaling 1995)

Het is daarom zo belangrijk dat we verstaan waar het om gaat, we worstelen niet tegen bloed en vlees maar tegen de duistere machten van satan zelf, de wapenrusting is dus geen luxe maar noodzaak.

God zegt dat wij de wapenrusting aan moeten doen, Efz 6:10-19. WV

Veel mensen vatten dit op als een soort visualiserend gebed, om gehoorzaam te zijn bidden ze elke morgen een gebed in de trant van ik trek nu de wapenrusting aan, de schoenen, de gordel etc. Maar het is de geestelijke wapenrusting. En daarom dus geen kledingstuk, wat is het dan wel?

DE WAPENRUSTING EN JE KARAKTER.

In de Bijbel komen we mensen tegen die wij nu beschouwen als zogenaamde geloofshelden, maar als je goed kijkt zie je dat ze net zo veel fouten en zondes hadden als wij. Wat wel opvalt is dat ze een hechte relatie hadden met God. Sommige vandeze geloofshelden hadden nog iets opvallend in hun wandel met God zien we een deel van de wapenrusting weerspiegelt. Laten we er eens een aantal onder de loep nemen.

 • Jozua en de gordel van de waarheid; Het zijn Jozua en Kaleb die laten zien dat ze de gordel van de waarheid dragen als ze terugkomen na het verspieden van he beloofde land, de andere vertelde namelijk ook wel een waarheid, maar Jozua en Kaleb vertelde Gods waarheid en beken daardoor de zaak van Gods kant Num 14:6-9 Num 13:31-33 Dit principe van kijken en omgaan met situaties zien we later ook terug in de overwinning bij Jericho en het verlies bij Ai. Joz. 5: Joz. 7:6-15.

 • David en het pantser van gerechtigheid. David zit in een onmogelijke situatie achtervolg door Saul, verscholen in een grot, en dan komt Saul de grot in om zijn behoeft te doen, nu is je kansen zeggen de mannen van David, dit is een cadeau van God! Vermoord Saul, doe het nu. Maar David wil niet eigen rechter spelen, hij wil de gerechtigheid van God zien in zijn leven. Dat zien we later ook terug in zijn reactie naar degene die hem verteld van de dood van Saul en in zijn psalmen. 1sam 24:5-8 2Sam 1:11-15 1Sam 30:6-9,Psalm 5:9.

 • Paulus en het schoeisel van ijver voor het evangelie van de vrede; Paulus een man van extremen eerst de moordenaar van de gemeente van Jezus Christus, later een man die absolute gehoorzaamheid aan Jezus Christus predikte en vooral voorleefde. Hoe hij omging met zijn roeping van het begin af aan, maar ook later tijdens zijn zendingsreizen laat ons zien wat ijver voor het evangelie van e vrede is. Namelijk, gehoorzaamheid aan God en zijn proeping voor jou, ongeacht wat mensen er van zeggen. Gal. 1:11-16 Handl. 16:4-10

 • Nehemia en het schild van geloof . Nehemia is met het volk van God in ballingschap, en hoort dat zijn geliefde Jeruzalem ernstig verwoest is, in zijn gebed laat hij zijn geloof zien, hij herinnert God zelfs aan de belofte die God in het verleden gedaan had en proclameert zijn geloof daarin. En het wonder geschied hij kan de muren gaan herbouwen, dit ging zeker niet zonder slag of stoot, maar door zijn geloof in God slaagde hij, ondanks deze grote tegenstand Neh 1:8-11 2:1-5..

 • Gideon en de helm van de redding. Gideon de held althans zo leren we het meestal van kinds af aan op de zondagschool. Maaar Gideon was geen held, in de zin van de stoere vent die met zowat geen leger toch de overwinning behaalde. Gideon was bang en onzeker, en had geen sterk zelfbeeld. Hij probeert door allerlei testen voor te leggen aan God dan ook onder zijn taak uit te komen. Uiteindelijk blijkt dat god toch echt hem geroepen heeft. Dan verandert de houding van Gideon, vanuit het nog steeds diepe besef van eigen onvermogen stelt hij al zijn vertrouwen op God en verwacht de redding alleen van Hem. Gideon laat dan zien dat het dan niet meer uitmaakt of je menselijk bekwaam bent of dat je aan menselijke maatstaven voldoet, nee hij vertrouwd volledig op God als zijn redder. En met een onmogelijk klein legen, met nauwelijks enig wapen wint hij de strijd. Zijn strijd? Nee Gods strijd. Richt 6:15-16 Richtr 7:2-8.

 • Elia en het zwaard van de Geest. Elia een man met het hart op de tong, een hart toegewijd aan God wel te verstaan. In zijn houding naar mensen, ongeacht hun sociale positie, zegt hij recht toe recht aan waar het op staat volgens God. Dit zowel naar de konig als naar een weduwe, maar ook naar de Baal priesters, en zijn woorden laten dan ook de kracht van God zien, wat hij namens God zegt gebeurd. Heel tekend is ook dat hij dezelfde open manier van communiceren naar God toe heeft.1Ko 17:1 17-24 Ko 18:20.

Dit laat zien dat de wapenrusting niet je karakter is, maar ook blijkt dat het wel je karakter vormt. Vraag blijf dus wat is de wapenrusting dan wel?

JEZUS DE CHRISTUS ONZE WAPENRUSTING.

Jezus de Christus, Zoon van God en onze redder, IS DE WAPENRUSTING. In het leven dat Hij leefde op aarde, en over wat er over Hem geschreven staat zien we waarom.

Om dit te begrijpen zullen we het antwoord in drieën opdelen;

 • Jezus in de tijd dat op de aarde wandelde
 • Jezus als Zoon van God
 • de Heilige Geest als degene die het uitwerk in ons leven, als wij het toelaten!

Uitgangspunt is dat Jezus de weg de waarheid en het leven is. De gordel van de waarheid

 • In de aanklacht tegen de farizeeërs en schrift geleerden laat Jezus onomwonden zien dat Hij de waarheid lief heeft boven alles, Hij spreekt de waarheid dan ook onomwonden. Hij noemt ze b.v.witgekalkte graven, vol dood en onreinheid van binnen ook al lijkt het nog zo mooi van buiten. Hij spreekt de mensen direct aan op de kern van hun probleem, de lamme die door het dak kwam, werd d niet eerst aan gesproken op zijn ziekte, maar op zijn zonde.

 • Jezus als Zoon van God spreekt en is louter waarheid Joh. 8:42-47 en ook in de apostolische brieven staat dat het onmogelijk is dat God zou liegen (Hebr 6)

 • In Joh 14:16 spreekt Jezus over de Heilige Geest als de Geest der waarheid die we ontvangen zullen als we Jezus als redder en Heer aannemen, het is de Heilige Geest die ons de waarheid laat zien vanuit Gods gezichtspunt.

het pantser van gerechtigheid

 • Jezus bood vele mensen bescherming door de gerechtigheid van God te tonen, een duidelijk voorbeeld hiervan is de geschiedenis van de overspelige vrouw, door de wet had ze zonder meer gestenigd moeten worden, maar Jezus liet zien dat Hij de vervulling van de wet was en dat Hij haar kon rechtvaardigen, door haar vergeving van zonden aan te bieden, gaat heen en zondig niet meer......

 • Jezus al Zoon van God is de enige weg der gerechtigheid Handl 13:37-41

 • van de Heilige Geest staat er dat Hij de trooster is die overtuigd van zonde oordeel en gerechtigheid, de troost ligt er dan ook daarin dat we eerst zien dat we zondig zijn, dan zien dat we het oordeel van de wet verdienen, en de troost dat we in eb door Jezus de Christus gerechtvaardigd kunnen worden.

 • Tenslotte Rom8;10 over dit punt Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid.

het schoeisel van ijver voor het evangelie van de vrede

 • Jezus primaire taak op aarde was het Koninkrijk vanGod te verkondigen, de komst van vrede mat God door zijn aanstaande dood en opstanding, de aanko conflicten met de religieuze Joodse leider over dit punt. We zien dat er een aantal dingen vooraf gaan voordat Jezus werkelijk zijn evangelie verkondigende taak op zich neemt de doop in water, de vervulling met de Heilige geest, en de verzoeking in de woestijn, Als God jou en mij geroepen heeft voor een taak zal dit ook meestal aan onze taak vooraf gaan.

 • Jezus als Zoon van God is het evangelie van vrede en redding, zonde Zijn dood en opstanding was er geen evangelie 1Kor 15:12-18 WV

 • De Heilige Geest is degene die de Kracht geeft om het evangelie te brengen, gelijk nadat Jezus het zendingsbevel gaf op de dag van zijn opstanding, blies Hij op zijn discipelen en zei: ontvangt de Heilige Geest, ton de discipelen met Pinksteren na de Heilige geest al ontvangen te hebben ook nog eens vervuld werden met de Heilige Geest waren ze niet meer te houden, de boodschap van het evangelie moest eruit!!!

 • Slot opmerking om het evangelie juist te kunnen verkondigen moeten we op de juiste weg wandelen met het schoeisel van ijver, er is maar én weg juist Jezus de Christus.

Schild van geloof

 • Bij alles wat Jezus deed liet Hij zien dat het alleen mogelijk was door geloof, geloof als kern van het handelen van Hem, en de steeds aanwezige aanwezige aansporing naar zijn discipelen om uit geloof te handelen, Jezus vertelde keer op keer dat door geloof alles mogelijk was, wat in overeenstemming was met Gods wil, plan en doel.

 • In Rom 9:33 staat dat wie op Jezus de Christus zijn geloof bouwt niet teleurgesteld zal worden.

 • Over de rol van de Heilige Geest in het geloof wil ik het woord van God zelf laten spreken: Efz 3:14-21 WV

Helm van de redding

 • Jezus was en is de redder die God gegeven heeft, als Johannes de doper Jezus aankondigt gebruikt hij dan ook de volgende zin uit Jesaja:...en alle mensen zullen de redding zien die van God komt (luc 3:3 WV)

 • de Heilige Geest word keer op keer genoemd in en in Handelingen als degene die door teken en wonderen verwijst naar Jezus Christus de redder, ons heil, ik daag u uit om dit te onderzoeken.

Zwaard van de Geest

 • Jezus zegt in Math 10:34 als hij wandelt op aarde dat hij gekomen is om het zwaard te brengen het zwaard da een een tweedeling te weeg brengt tussen de rechtvaardige in Christus en de onrechtvaardige die Christus afwijst, dat het zwaard, scherper dan enig tweesnijdend zwaard, wat Jezus brengt het woord van God is lezen we in Hebr 4:12-13 WV Want het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van merg en beenderen. Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van het hart. Geen schepsel is voor Hem verborgen, alles ligt open en bloot voor de ogen van Hem, aan wie wij rekenschap hebben af te leggen,

 • In Openbaringen 1:12-16 WV lezen we een schitterende omschrijving van Jezus Gods zoon bij de wederkomst waarin ook het zwaar van het woord terug komt.

 • De Heilige Geest is de motor van het spreken van de woorden Gods, er staat, o.a.. dat Hij ons de worden in de mond geeft, er staat dat religieuze leiders geen antwoord hebben op woorden vervuld met de wijsheid van de Heilige Geest, er staat dat een gevolg van het vervuld zijn met de Heilige Geest het spreken van Gods Woord met vrijmoedigheid is, er staat, ja er staat zo veel dat ik jullie aanspoor om hier heel diep in te duiken. Specifiek gericht op de wapenrusting staat er dit in Openbaringen 12:11 staat en zij hebben hem (satan) overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis. De wapenrusting is du nog je de wapenrusting aan en verander het wie je bent.

WAT IS DAN TENSLOTTE HET AAN DOEN VAN DE WAPENRUSTING.

Het aan doen van de wapenrusting is een relatie met Jezus Christus op bouwen, want alleen Zijn bloed en ons getuigenis van Hem maakt de wapenrusting een wapenrusting die ons doet over winnen in de strijd vandaar dat Jezus zegt:
Wie jullie ontvangt, ontvangt Mij, en wie mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft, als afsluiting van dit gedeelte Joh 17:20-25 WV.

Kies nu opnieuw voor Jezus, kies voor vernieuwing van je relatie met Hem, laat je vervullen met de Heilige Geest, doet de wapenrusting aan!!!

Ruach Stream International
Marc Pranger
Doorzwin 5312
1788 SN
Julianadorp
the Netherlands
tel: -31-(0)223-646869
marc@ruachstream.myweb.nl
Ruach Stream InternationalDe Heer heeft ons genade gegeven om de factoren te begrijpen die de kerk verdeeld hebben
We zijn er om elkaar te leren hoe te spreken als zijnde Eén, bereid je voor, voor het bruiloftsmaal van het Lam,
en volg Hem als het leger van de Heer dat het Koninkrijk binnengaat.

Surf op de Golven van de Late Regen

Jezus roept zijn Bruid!

Issue Oriented Discussion Newsletter

 

Index | Search This Site | Aristide.Org | The Latter Rain | Babylon the Great | The Kingdom | The Nicolaitans | Jezebel
The Baptism With the Holy Ghost | The Grand Delusion | World Trade Org | Liberation Theology | Jay Atkinson | Alphabetical Indexjay@latter-rain.com