De Hemel, Ons Nieuwe Thuis

Robert Yssennagger

Inleiding

Sinds de kanker is zich meer en meer aan het verspreiden in mijn lichaam ben ik mij meer bewust geworden dat mijn aardse loopbaan misschien in de nabije toekomst zal gaan eindigen. Deze ervaring heeft mij aangespoord om niet alleen Gods Woord te onderzoeken aangaande de kostbare beloften voor Gods kinderen voor het hemelse leven na dit aardse leven voor mijzelf, maar ook om een aantal bijbelse boodschappen getiteld "De Hemel, ons Nieuwe Thuis" te preken in twee gemeentes.

Het lijkt wel of het leven alleen maar draait om onmiddellijke bevrediging en om het beste plekje onder de zon te vinden. We zijn allemaal aangeraakt door die drang naar betere, grotere, mooiere dingen en de drang naar meer plezier of meer macht en controle.

De Here Jezus waarschuwt ons om deze dingen juist niet het middelpunt van ons leven te maken, omdat zij in de weg staan van Gods roeping voor ons om een leven te leiden van het dienen van God en onze naaste en om ons voor te bereiden op leven met God in de hemel in alle eeuwigheid.

In Lu 12:15-21 Hij vertelt ons het verhaal van een man die grotere schuren bouwde om daarin al zijn oogst in op te slaan en daarna tot zichzelf zei in vers 19: "Houd rust, eet, drink, wees vrolijk (voor vele jaren). Maar God zei tot hem: " Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u af ge eist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God".

Gods Woord vertelt ons heel duidelijk dat: "...zo zal U rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus....", 2 Pe 1:11. Hoe dan wel? Zie verzen 3 en 4 in dit hoofdstuk: "Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigt door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht: door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst". Dat God veel meer waarde hecht aan Christelijk karakter dan aan de goede werken die wij doen voor zijn Koninkrijk blijkt uit: "Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederlijke liefde en door de broederlijke liefde de liefde jegens allen, 2 Pe 1:3-7.

God laat ons niet in het ongewisse betreffende onze voorbereiding voor de hemel, want Hij laat ons zien hoe dat in zijn werk gaat; waar onze verantwoording ligt en waar God Zijn onmisbaar werk doet: "Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid", Kol 3:1-4.

In Kol 2:12,13 had hij al reeds uitgelegd dat: "....gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt". Onze water doop bij onderdompeling symboliseert de begrafenis van onze oude leefwijze, onze oude persoon die wij waren voordat wij tot Christus kwamen. Toen wij vanuit het water opstonden, werden wij opgewekt tot het nieuwe leven in Christus. Deze geestelijke werkelijkheid vond bovennatuurlijk plaats toen wij door de Heilige Geest werden opgewekt, Ro 6:1-11.

Onze totale identificatie and onze met Christus gedeelde ervaring, was mogelijk gemaakt door de genadevolle kracht van God, die ons: "... hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt (heeft) met Hem..", Kol 2:13. Zo dan, sinds Christus na zijn opstanding naar de hemel ging, wij dienen na onze geestelijke opstanding (ook) de hemelse dingen na te jagen, en in plaats van te concentreren op aardse ambities, leven en werken wij van nu aan voor het Koninkrijk werk van Jezus Christus. Wij zien nu alle dingen van uit een hemels stand punt en wij leven nu als degene: "... die kopen, als zouden zij er niets van behouden; die van de wereld gebruik maken, als zouden zij haar niet tot het einde toe gebruiken. Want het uiterlijk van deze wereld is bezig te verdwijnen," 1 Ko 7:30,31.

Toen ik 19 jaar oud was verliet ik mijn ouderlijk huis met kwade gevoelens in mijn hart. In de jaren dat daarop volgden probeerde ik mijn eigenwaarde op te bouwen door 100 en 200 meter wedstrijden op de sintel baan. Mijn hele leefwijze was ingesteld op training en snellere tijden.

Ik geloofde niet in God, maar Hij greep mij toch toen ik de film "De 10 Geboden" zag in 1957 en ook door een Christelijke vriend aan wie ik verschuldigd ben. Het was toen dat ik de bijbel, die mij door mijn voogd was geschonken toen ik 16 jaar was, eindelijk ging lezen! De meer ik las de meer ik mij voelde aangesproken en de meer ik de Heer antwoordde Niet alleen dat, God bracht mij ook in kontakt met een geweldig Christelijk meisje dat eerst mijn hart ontdooide en later mijn vrouw werd!

Zonder dat een mens mij iets daartoe vertelde, verzoende ik mij met mijn vader en stiefmoeder en besloot radicaal te stoppen met atletiek ik was toen 23! Het bewijst dat God in staat is om wat hart dan ook grondig te veranderen, God is zo goed! Ik geef eerlijk toe dat het nam een lange tijd voordat ik veranderd was van een onpraktische hemelse dromer, die niet van veel nut was voor de mensen om hem heen, tot een meer gebalanceerde Christen die open stond voor het helpen van anderen.

Zie hoe prachtig Gods plan en ontwerp voor het Christelijke leven is: "Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper..", Kol 3:9,10. De vorm van deze werkwoorden "afgelegd" en "aangedaan" betekent "eens en voor altijd met het resultaat zichtbaar tot op vandaag", het is een radicaal besluit van de wil.

Dit is onze positie in Christus waar we elke morgen weer mee beginnen. Echter onze conditie, onze staat is dat we nog steeds die oude mens met ons meedragen, dat is waarom de apostel Paulus zichzelf een "ellendig mens!" (niet: een "slecht mens") noemt in Ro 7:24. Ons aandeel in de oplossing van dit probleem is beschreven bij onze Here Jezus toen Hij zei: "Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij", Mt 16:24. De apostel Paulus geeft ons de volgende instructie: "...blijft....uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt", Fil 2:12,13. Wij werken samen met God! Wij dienen daarom gevoelig te zijn voor de stem van de Heilige Geest in ons.

Het is zo geruststellend dat God persoonlijk betrokken is met ons zonde probleem en met onze heiligmaking! Want wij lezen: "Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen (onze bekering), dit tot het einde toe zal voortzetten (de rest van ons leven), tot de dag van Christus Jezus (wederkomst van Christus of ons heengaan van deze aarde), Fil 1:6 en 23.

Het doel van deze 15 delige serie "De Hemel, ons Nieuwe Thuis" is om letterlijk te zoeken "de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten aan de rechterhand Gods", Kol 3:1. Vriend, wat hebt u begrepen van de hemelse dingen? De apostel Paulus getuigt dat hij: "...weggevoerd werd tot in de derde hemel....weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is om uit te spreken", 2 Ko 12:2,4.

Gelukkig, de Here Jezus en Johannes de Ziener hebben beiden veel gezien en geopenbaard omtrent de hemelse dingen, meer dan vele Christenen weten of geloven. Zo ik nodig u, lezer, uit om mij te vergezellen op deze ontdekkings reis door de Bijbel en samen onderweg kostbare waarnemingen te maken of ontdekkingen te doen. Het is mijn gebed dat God verheerlijkt moge worden; "Ik zal niet sterven, maar leven en ik zal de daden des Heren vertellen", Psa 118:17, en dat uw geloof opgebouwd moge worden en dat u versterkt moge worden in uw hoop op uw eeuwige "Thuis in de Hemel", gebaseerd op Gods Woord.

De Aantrekkelijkheid van de Hemel

In de inleiding zagen we de vorige keer dat Gods wil voor ons is: "...zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods", Kol 3:1. Zo, hoe vaak denken wij aan hemelse dingen? Waar is gaat onze meeste belangstelling naar uit? Het valt niet mee om tussen de daagse drukte van werk, gezin en huishouden ook nog te denken aan ons Hemelse Thuis. Vandaar deze overdenking: de meer wij weten de meer wij zien hoe kostbaar die hemelse dingen zijn. Laat ons nu samen eens 10 dingen in God's Woord bestuderen die de hemel zo aantrekkelijk maken voor ons.

De Hebreeen brief geeft ons een prachtig panorama van de hemel; wij lezen: "Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur.....Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jerusalem, en tot tienduizendtallen van engelen, en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel", Heb 12:18,22-24

De berg die aangeraakt kon worden was de berg Sinai, Ex 19:12-18, waar God zich op zulk een schrikbarende wijze openbaarde aan de Israelieten dat Moses zeide: "Ik ben enkel vreze en beving", Heb 12:21.

I De Berg Sion

Wij Christenen zijn "..genaderd tot de berg Sion", verse 22. Deze berg was in vroegere tijden al God's woonplaats: "Want de Here heeft Sion verkoren, Hij heeft het Zich ter woning begeerd. Dit is mijn rustplaats voor immer..", Ps 132:13,14.

De schrijver van de Hebreeen brief stelt het oude verbond tegenover het nieuwe verbond. Aan de voet van de berg Sinai ontvingen de Israelieten de Wet met al de geboden en de oordelen, terwijl wij Christenen aan de voet van de berg Sion Gods genade ontvingen en het koninkrijk der hemelen met Christus verzoenend zonde offer dat vergeving en redding brengt.

Ofschoon wij Christenen buitengewoon bevoorrecht zijn, dezelfde waarschuwing geldt nog steeds: "Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de hemelen (spreekt)...Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur", Heb 12:25,28-29.

"Daar wij dan, broeders (en zusters), volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus...", Heb 10:19, kunnen wij met diezelfde vrijmoedigheid de hemelse berg Sion benaderen. Ofschoon wij nu dan wel op aarde leven ervaren wij toch een nauwe verbondenheid in de Geest met allen die nu in de hemel zijn.

II Het Hemelse Jeruzalem

"Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten...", Fil 3:20,21. Ons aards burgerschap is maar tijdelijk, maar ons hemels burgerschap is eeuwig en daarom komen wij nu al in de Geest ".. tot de stad van de levende God, het hemelse Jerusalem"..., Heb 12:22, want dat is ons ware thuis. Over de millennia is deze prachtige stad in de hemel bevolkt geworden door de gelovigen die ons voor gegaan zijn in de tegenwoordigheid van God. Wij zullen dit onderwerp later wat nader bekijken en zien waarom deze stad van God zo aantrekkelijk is en een van de redenen is waarom wij met verlangen uitzien naar de hemel.

III De Engelen

"...en tot tienduizendtallen van engelen in een feestelijke en plechtige vergadering.." Heb 12:23. De New International Version heeft een betere vertaling: "...engelen in feestelijke vergadering...". De Here Jezus zei betreffende de engelen dat zij zien: "... voortdurend het aangezicht van God..." Mt 18:10, iets dat voor ons nu niet mogelijk is: "...want geen mens zal Mij zien en leven", Ex 33:20. Wij zijn er bijna, maar nog niet helemaal, maar spoedig zullen wij tezamen met de engelen God aanbidden en loven.

"En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, zeggende met luider stem: Het Lam dat geslacht is, is waardig to ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof..." Op 5:11,12.

IV De Gemeente

"...Tot de gemeente (ekklesia) der eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen"...Heb 12:23. Ofschoon wij gemeenschap hebben met elkaar in onze gemeentes op aarde, de schrijver aan de Hebreeen zegt dat wij een geestelijke gemeenschap hebben met de universele Gemeente die nu in de hemel is, die de Here Jezus aan het bouwen is geweest van Pinksteren af aan. Hebt U wel eens gedacht wat het zou wezen om Abraham, Moses of Elia of Paulus te ontmoeten, zie Mt 17:3? Verlangt U er naar om uw geliefden weer te zien die in Here gestorven zijn? Uw verlangen zal vervuld worden. Wij zijn de eerstgeborenen en behoren daardoor tot God en zijn dus: "...erfgenamen van God".., Ro 8:17. Dat onze namen "..geschreven zijn in het boek des levens van het Lam", Op 21:27, is een geweldige reden voor grote vreugde, want dat feit betekent dat wij een identiteit hebben, dat wij tot Christus behoren en een eeuwige bestemming en veiligheid met onze Heer in de hemel hebben ontvangen.

V God de Rechter

"...en tot God, de Rechter over allen"...Heb 12:23. God is hier voorgesteld als de Rechter over allen, omdat in de samenhang de vrees aanjagende waarschuwing is: "Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de hemelen (spreekt)". Heb 12:25.

We zullen allemaal eens tot verantwoording geroepen worden: "Want wij (Christenen) moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad", 2 Kor 5:10.

Dit is een verontrustende gedachte wanneer wij denken aan de verkeerde dingen die wij gedaan hebben, maar aan de andere kant brengt het rechtvaardigheid en gelijkheid als we vrijgesproken worden van onjuiste beschuldigingen en misverstanden. Als we verder denken aan de gehandikapte mensen, wezen van ouders die Aids hadden, slachtoffers van oorlog, rampen, epidemieen, misbruik, armoede enz. dan komen we tot de konklusie dat het leven niet "fair" is. In dat gerecht zal iedereen worden beoordeeld naar het licht, de omstandigheden en de gelegenheden die in het leven toebedeeld waren. Ongelijkheden zullen vereffend worden en Christus zal rechtvaardig zijn, zie de arme Lazarus in Lc 16:25. VII Rechtvaardigen van het verleden

"...en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding (teteleiomai) bereikt hebben..." Heb 12:23,24. De apostel Paulus zelfoordeel was: "Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt (teteleiomai=complete gemaakt, perfect door het beeindigen van een imperfecte staat) zou zijn, maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht.." Fil 3:12. Nog nooit heeft een verstandig gelovige gezegd dat hij of zij het gegrepen had; zelfs John Wesley erkende dat hij in zijn 80-er jaren nog steeds niet volmaakt was. Wanneer zullen wij volmaakt in geest gemaakt worden? "Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is" 1 Joh 3:2-3. Wij hebben dus gemeenschap met onvolmaakte gelovigen op aarde maar ook in de Geest met de gelovigen die alreeds Gods volmaaktheid ontvangen hebben in de hemel.

VII De Here Jezus

"...en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond..." Heb 12:24. Eindelijk komen we dan naar onze Heiland de Here Jezus die, zoals Stephanus ons getuigt, is: "...staande ter rechterhand Gods", Ha 7:56. Merk op dat de Heer is genoemd bij Zijn menselijke naam Jezus (God redt). De engel zei tot Joseph: "...gij zult hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden" Mt 1:21. Duizenden jaren geleden zuchte Job : "Was er maar een scheidsrechter tussen ons, die zijn handen op ons beiden (God en mij) zou kunnen leggen", Job 9:33. De Here Jezus is Gods antwoord aan Job en aan ons allen; God is zo goed! Zo zijn wij dan tot onze Heiland genaderd die ons redt door ons in een nieuwe verbondsrelatie met God te brengen, waar Gods Wet in ons hart geschreven is en onze zonden vergeven zijn, Heb 8:6-10.

VIII Het bloed der besprenging

"...en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel", Heb 12:24. Cain loochende dat hij zijn broer Abel gedood had, maar God zei: "Wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broeder roept tot Mij van de aardbodem", Gen 4:10. Toen de Here Jezus sprak over rechtvaardig bloed dat vergoten was geworden begon Hij met "het bloed van Abel, de rechtvaardige", Mt 23:35. "Maar Christus, ...is door de grotere en meer volmaakte tabernakel... met zijn eigen blood, eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf", Heb 9:11-13. In een geestelijke betekenis hebben wij nu: "...een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad...", Heb 10:22. Abels bloed schreeuwde for wraak en bracht wanhoop for Cain, maar Christus bloed spreekt van vergeving van onze zonden en brengt vrede met God!

IX Onze schatten

Wij kennen allemaal het gezegde: "Je kunt het niet met je meenemen", maar God heeft zulk een prachtige ekonomie, want: "Wij kunen het vooruit zenden!" De Here Jezus gaf ons de raad: "..verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen", Mt 6:20. Hoe komt het dat niettegeenstaande het veiliger is om waardevolle dingen in Gods bank in de hemel te deponeren, wij liever ons geld hier houden? Wat wij hier ook geven: ons geld, onze tijd, talenten, opofferingen, hard werk, het gaat allemaal op onze hemelse rekening, zelfs een glas koel water ontgaat onze Here niet, Mt 25:35. De apostel Paulus was zo opgewonden met de mensen die hij had geholpen, dat hij uitriep: "Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn aankomst, wie anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap", 1 Tes 2:19,20. Kunt U het zich voorstellen om verwelkomd te worden in de hemel door degenen die U bedient hebt hier op aarde?

X Onze erfenis

Onze hemelse Vader heeft ons "..doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen is weggelegd voor u...", 1 Pe 1:4. Er is een principe voor alle werkers in Kol 3:23,24: "Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen; gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen". God is zo goed, Hij gaf ons zelfs een waarborg! "...in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid", Ef 1:13,14. Wij kunnen geen grotere zekerheid bedenken!

Deze lijst van 10 personen en dingen die de hemel zo aantrekkelijk maken is niet volledig, maar geeft ons al genoeg redenen om in ons dagelijks leven dicht bij de Here te willen zijn en om vol verwachting naar ons nieuwe thuis uit te zien. Beste vriend, zijn er dingen in uw leven die uw totale aandacht hebben? Die u weerhouden van het naderen tot allen die in de hemel zijn? Het is een kwestie van onze verbondenheid met Christus.

Omdat wij hier zo verdiept zijn en soms zelf verzwelgd worden door de dingen in dit leven, is het misschien wat vreemd om de hemel te zien als ons "Nieuwe Thuis". Maar de meer wij het verschil zien tussen de tijdelijke aardse dingen en de eeuwige hemelse, de meer zullen we het volmaakte en heerlijke hemelse paradijs ten verre uitverkiezen. Oh, vriend "zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is" en geeft eer aan God!

Robert Yssennagger
Herbert, Saskatchewan
CanadaDe Heer heeft ons genade gegeven om de factoren te begrijpen die de kerk verdeeld hebben
We zijn er om elkaar te leren hoe te spreken als zijnde En, bereid je voor, voor het bruiloftsmaal van het Lam,
en volg Hem als het leger van de Heer dat het Koninkrijk binnengaat.

Surf op de Golven van de Late Regen

Jezus roept zijn Bruid!

Issue Oriented Discussion Newsletter

 

Index | Search This Site | Aristide.Org | The Latter Rain | Babylon the Great | The Kingdom | The Nicolaitans | Jezebel
The Baptism With the Holy Ghost | The Grand Delusion | World Trade Org | Liberation Theology | Jay Atkinson | Alphabetical Indexjay@latter-rain.com